Visie

De Protestantse Gemeente rondom de Witte Kerk is een gastvrije plaats, waar mensen God
kunnen vinden, ontmoeten en eren. We zien het als opdracht om te laten zien wat het betekent dat Jezus onze Heer is: in woord en daad en in gebed en lofprijzing.

In ons beleidsplan hebben we dat als volgt geformuleerd:

1. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij hebben onze wortels in de gereformeerde (calvinistische) traditie.  

2. Wij lezen de Bijbel, en wij lezen hem telkens weer. We lezen hem steeds met nieuwe ogen, en in elke tijd leren wij hem opnieuw te verstaan. De waarheid die de Bijbel bevat moet iedere keer opnieuw ontdekt worden. Het centrum van de Bijbel is Jezus Christus. Zijn leven, Zijn woorden, Zijn daden, Zijn sterven en opstanding maken dat wij voor God kunnen bestaan.

3. Wij leggen de nadruk op een persoonlijk geloof en eigen verantwoordelijkheid, tegenover God en mensen. 

4. Wij zijn ons bewust van de verscheidenheid aan geloof en geloofsbeleving die er binnen onze gemeente is. Wij zien het als uitdaging met elkaar het gesprek gaande te houden over de vraag wat het voor ieder van ons en voor ons samen betekent, dat Jezus Christus onze Heer is. 

5. Wij komen elke zondag samen. In Woord en Doop en Avondmaal vieren wij de ontmoeting met onze God. Onze liturgie is protestants: eenvoudig, maar verzorgd. Wij streven naar eenvoud en helderheid: die maken de diensten toegankelijk voor iedereen.  

6. Wij hechten aan geduldig en zorgvuldig pastoraat, waarmee we vorm en inhoud geven aan de onderlinge band en de betrokkenheid bij elkaar. 

7. Wij zijn een lerende gemeente: catechese, vorming en toerusting bouwen ons geloof. 

8. Wij zijn ons bewust van onze opdracht, in ons dorp en in de wereld. Wij proberen gestalte te geven aan onze dienst aan de samenleving. In alle bescheidenheid willen wij een sprekend voorbeeld zijn voor iedereen die zoekt naar God. 

9. Wij weten ons verbonden met andere geloofsgemeenschappen in ons dorp. Wij verheugen ons in een goede verstandhouding met de beide Rooms-katholieke parochies, waarbij we zoeken naar wat ons bindt en tegelijk vasthouden aan onze eigen identiteit.